Środa, 23 stycznia 2019r.
Historia jednostek wojskowych
18.03.2009
Zarys historii

15 października 1952 roku minister obrony narodowej rozkazem nr 0552 powołał do życia 14 batalion budowy lotnisk w celu zabezpieczenia potrzeb inżynieryjnych rozwijającego się lotnictwa wojskowego. W drugiej połowie października 1952 roku rozpoczął się w Oleśnicy proces organizacji jednostki i trwał do końca stycznia 1953 roku. W okresie tym przybył do Oleśnicy pierwszy dowódca batalionu kpt. Zdzisław Romatowski, który z niewielką grupą oficerów i podoficerów (około 11 osób) przystąpił do przyjmowania obiektów koszarowych i przygotowywania miejsc do mających przybyć w najbliższym czasie żołnierzy. W dniach 19-20 listopada 1952 roku przyjęto ponad 400 poborowych i rozpoczęto ich szkolenie.
Pierwszy rozkaz organizacyjny dowódca batalionu wydał 24 listopada 1952 roku i data ta uznana została później za dzień powstania 14 bbl.
Zgodnie z etatem jednostki utworzono dwa pododdziały budowy lotnisk, pododdział techniczno-transportowy i pododdział gospodarczy. Pierwszy okres istnienia batalionu charakteryzował się dużymi brakami w obsadzie etatowej kadry. Obsada dowódców plutonów wynosiła 50% stanu etatowego, a stanowiska szefów pododdziałów z konieczności pełnili żołnierze służby zasadniczej.
Już w grudniu 1952 roku batalion otrzymał pierwsze zadanie – wykonanie robót odwadniających na lotnisku Strachowice koło Wrocławia. Zadanie to z braku sprzętu wykonywano ręcznie.
18 stycznia 1953 roku odbyła się pierwsza przysięga wojskowa, która zakończyła okres formowania i pierwszy etap działalności batalionu.
Od lutego 1953 roku rozpoczyna się drugi etap działalności jednostki. Batalion otrzymał sprzęt techniczny do robót lotniskowych i rozpoczął realizację samodzielnych zadań na wyznaczonych obiektach.
Na początku 1954 roku, zgodnie z rozkazem wyższych przełożonych, jednostka została przebazowana z Oleśnicy do Elbląga.
W czerwcu 1954 roku obowiązki dowódcy 14 bbl przyjął kpt. Kazimierz Krogulecki. Kolejno dowodzenie batalionem obejmowali: 
- mjr Zygmunt Pniak (w grudniu 1965 roku), 
- ppłk Stanisław Cwyl (w styczniu 1973 roku), 
- kpt. Cezary Zarski (w marcu 1982 roku), 
- mjr Zbigniew Ruciński (w lutym 1987 roku).
W 1962 roku, w 10 rocznicę powstania 14 bbl decyzją Rady Państwa został nadany jednostce sztandar, który w imieniu dowódcy Wojsk Lotniczych wręczył gen. bryg. pil. Michał Jakubik.
W czasie 47 letniego istnienia 14 batalion budowy lotnisk odbudował z całkowitego zniszczenia lotniska wojskowe, wykonywał podbudowy pod powierzchnie asfaltobetonowe i betonowe oraz wykonywał remonty eksploatacyjne nawierzchni lotniskowych oraz różnorodne prace ziemne. W rezultacie tych prac przedłużono żywotność wielu lotnisk wojskowych.
Na podstawie Zarządzenia MON nr Pf-93/Org z 20.09.1999 r., rozkazu szefa Sztabu Generalnego WP nr 097/Org z 08.10.1999 r. oraz rozkazu dowódcy WLOP nr Pf-188 z 04.11.1999 r. z dniem 010.01.2000 r. 14 batalion budowy lotnisk przeformowano w 14 batalion usuwania zniszczeń lotniskowych. Pierwszym dowódcą 14 buzl został ppłk Zbigniew Ruciński, który przekazał dowodzenie mjr. Jarosławowi Halickiemu w sierpniu 2002 r.
Jednostka dysponuje szeroką gamą sprzętu specjalistycznego umożliwiającą prowadzenie na dużą skalę robót ziemnych oraz w mniejszym zakresie prac betonowych remontowanych nawierzchni.
Głównym zadaniem batalionu jest utrzymanie sił i środków w gotowości do działań przy szybkiej odbudowie zniszczonych nawierzchni lotnisk przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz zastosowaniu materiałów umożliwiających skrócenie czasu odbudowy do czterech godzin.

 

14 batalion usuwania zniszczeń lotniskowych >>>